disclaimer

Disclaimer – vrijwaring van Interieurwebsite. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Interieurwebsite niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. Interieurwebsite aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de (on)bereikbaarheid van de website.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of van onze website. Interieurwebsite kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Interieurwebsite kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door je wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Interieurwebsite garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze website altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze website verkregen informatie.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Interieurwebsite behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Links naar andere websites

Op deze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Interieurwebsite is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met je (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright vermelding en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.